Strona główna » Prawo wodne bardziej przyjazne dla żeglarzy. Patryk Zbroja w Zespole ds. Prawa Wodnego

Prawo wodne bardziej przyjazne dla żeglarzy. Patryk Zbroja w Zespole ds. Prawa Wodnego

by ZOZŻ

5 regatyMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uwzględniło wspólną petycję PZŻ, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, PTTK, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster, Ligi Morskiej i Rzecznej, oraz innych organizacji wodniackich w sprawie treści ustawy „Prawo Wodne”, we fragmencie dotyczącym obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To ważna informacja dla wszystkich organizatorów regat, oraz klubów żeglarskich prowadzących szkolenia. Do składu powołanego przez PZŻ Międzystowarzyszeniowego Zespołu ds. Prawa Wodnego weszła m.in. Kancelaria Zbroja Adwokaci, reprezentowana przez Patryka Zbroję

O co chodzi w całej sprawie? Przepisy ustawy „Prawo Wodne” regulują w szczególności pojęcia powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Poruszone w petycji uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji za pomocą jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych, oraz organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej, uznane zostały za szczególne korzystanie z wód, tj. korzystanie wykraczające poza powszechne oraz zwykłe korzystanie z wód, co z kolei powoduje wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego, a to zaś implikuje dołączenie do wniosku operatu wodnoprawnego.

Celem uzyskania właściwej reprezentacji środowiska żeglarskiego w zakresie Prawa Wodnego oraz innych przepisów regulujących żeglarstwo morskie i śródlądowe, z inicjatywy PZŻ doprowadzono do powstania Międzystowarzyszeniowego Zespołu ds. Prawa Wodnego. Pokazuje to, że szeroka współpraca na rzecz środowiska wodniackiego ma sens i jest możliwa. Zespół konsultuje się i obraduje regularnie, a jego zadaniem jest monitoring i analiza tworzonych aktów prawnych, oraz szeroko pojęta pomoc żeglarzom, w zakresie opiniowania i tworzenia propozycji przepisów prawa, dotyczących codziennego funkcjonowania środowiska żeglarskiego. Członkowie zespołu wsłuchując się w głos środowiska, podejmują się rozwiązania najróżniejszych problemów, również tych zgłaszanych bezpośrednio przez żeglarzy i wodniaków.

Działając w interesie całego środowiska wodniackiego, PZŻ oraz organizacje wchodzące w skład Zespołu wystosowały do Ministerstwa GMiŻŚ petycję, w której czytamy:
„Ustawa nie precyzuje, kto taki operat może sporządzić́, co w nim powinno się̨ znajdować́, nie deleguje również̇ tej kwestii do przepisów wykonawczych. Obecnie wymienione powyżej zapisy ustawy Prawo wodne uniemożliwiają̨ ogromnej liczbie podmiotów zajmujących się̨ sportem i turystyką wodną w Polsce, a w szczególności przedsiębiorcom z regionu Jezior Mazurskich, organizację regat i kursów oraz obozów szkoleniowych dla płetwonurków, żeglarzy i motorowodniaków. Problematyczna jest także organizacja regat na jachtach bez wykorzystania silników, i organizacja szkoleń́ żeglarskich oraz motorowodnych czy też spływów kajakowych. Wskazać́ należy, że liczne kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń́ czy fundacji, prowadzą również działalność́ gospodarczą w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, w celu uzyskania środków na realizację̨ swoich celów statutowych. Obecne zapisy ustawy powodują̨, że klub sportowy organizujący nieodpłatnie zawody czy zgrupowanie nie jest zobowiązany do posiadania pozwolenia wodnoprawnego, gdy natomiast zorganizuje zawody odpłatnie, w celu uzyskania środków na realizację̨ zadań́ statutowych, to jest zobowiązany do posiadania takiego pozwolenia. Ponadto do obsługi regat i treningów używane są łodzie zabezpieczenia techniczno- ratowniczego typu RIB, wyposażone w silniki o mocy powyżej 10 kW, co również̇ powoduje konieczność́ posiadania pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie takiego sprzętu. Mając na względzie powyższe uwagi wnosimy o uchylenie art. 34. pkt g, oraz 16. Prawa Wodnego”.

Ministerstwo po raz kolejny wykazało zrozumienie dla tej sytuacji i postanowiło petycję uwzględnić. Zmiany korzystne dla żeglarzy i wodniaków zostały wprowadzone do procedowanej ustawy i uchwalone przez Sejm RP. – „Waga tej zmiany jest w praktyce ogromna. Szczególnie powinni ją dostrzec wszyscy ci, którzy prowadzą szkolenia oraz organizują regaty. Uwzględnienie naszej petycji w sposób wymierny przełoży się na rozwój żeglarstwa oraz jego upowszechnianie, szczególnie tych najmłodszych, dla których asekuracja z motorówki podczas szkolenia i wzajemnej rywalizacji jest koniecznością” – mówi Tadeusz Gospodarczyk, członek Zarządu PZŻ, delegowany przez prezesa Tomasza Chamerę do koordynacji prac Zespołu.

– „Inicjatywa powołania przez PZŻ Międzystowarzyszeniowego Zespołu ds. Prawa Wodnego dodatkowo pokazała nie tylko możliwość współpracy różnych środowisk żeglarskich, a przede wszystkim, jak taka współpraca powinna wyglądać. Sprawny przepływ informacji, dyskusja i poszukiwanie optymalnych rozwiązań, to cel jaki sobie postawiliśmy. Cieszę się, że w końcu żeglarze zaczęli mówić jednym głosem” – powiedział prezes PZŻ Tomasz Chamera. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele PZŻ, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, PTTK, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster, Ligi Morskiej i Rzecznej, Grupy Amax, oraz Kancelaria Zbroja Adwokaci, reprezentowana przez Patryka Zbroję.

Patryk Zbroja: adwokat, żeglarz regatowy (wielokrotny medalista żeglarskich Mistrzostw Polski, od trzech lat najwyżej sklasyfikowany polski sternik meczowy światowego rankingu World Saling, oraz Mistrz Polski w match racingu 2018). Prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze prawnej przedsiębiorców – w tym przede wszystkim podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego (www.zbrojaadwokaci.pl), prowadzi również bloga o tematyce wodno-prawnej (www.patrykzbroja.pl).

Autor: ew/pya.org.pl Zdjęcia: Wiesław Seidler

Powiązane artykuły