Strona główna » Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Klasie Omega Sport i Omega Standard

Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Klasie Omega Sport i Omega Standard

by ZOZŻ

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Klasie Omega Sport i Omega Standard

MIEJSCE I TERMIN REGAT:
Regaty odbędą się na wodach jeziora barlineckiego w dniu 26.06.2021r.
Miejsce postoju jachtów: Przystań Klubu Żeglarskiego SZTORM w Barlinku
PRZEPISY:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
• Przepisami Regatowymi Żeglarstwa Word Sailing 2021-2024
• Właściwymi przepisami PZŻ
• Przepisami klasy Omega Sport i Standard
Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi
KLASY:
Regaty zostaną rozegrane w klasach Omega Sport i Omega Standard po zgłoszeniu minimum 3 jachtów w danej klasie. Regaty uznaje się po rozegraniu 1 wyścigu.
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Zgłoszenia przyjmowane będą online, na stronie upwind24.pl
• Do zgłoszenia do regat wymagane będą: licencja amatorska/sportowa PZŻ, ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”), certyfikat jachtu, opłacenie wpisowego – 90zł (do dnia rozpoczęcia regat do godziny 9:30)
PROGRAM REGAT:
Sobota (26.06.2021):
10:00 – uroczyste otwarcie regat
11:00 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu (żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godz. 15:00
16:00 – zakończenie regat
PUNKTACJA:
• Planowane jest rozegranie pięciu wyścigów.
• W przypadku rozegrania czterech wyścigów, najgorszy wyścig zostanie odrzucony.
• Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani.
INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
• Instrukcja żeglugi będzie udostępniona na stronie upwind24.pl
NAGRODY:
Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują medale i dyplomy.
ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
PRAWO DO WIZERUNKU:
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
PROTESTY:
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat. Koniec czasu protestowego upływa 0,5 godziny po zakończeniu ostatniego wyścigu i zostanie podany w komunikacie Komisji Sędziowskiej. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawiania protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie podane będą oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu protestowego.
STERNIK JACHTU:
Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu.
NA JACHCIE:
Podczas wyścigu na jachcie powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody Komisji Regatowej.
OZNAKOWANIE JACHTÓW:
Startujące w regatach jachty muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.
DANE OSOBOWE:
Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach publicznych Organizatora, oraz w innych mediach publicznych.

Zawiadomienie

Powiązane artykuły

0 Comments

No Comment.