Strona główna » Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – Hotel i Restauracja Jachtowa

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – Hotel i Restauracja Jachtowa

by ZOZŻ

Informujemy, że termin na złożenie ofert zostaje wydłużony o 1 dzień. W dniu 20.11.2023 (poniedziałek) zainteresowani oferenci mogą obejrzeć obiekt, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 607 581 587.

Zatem punkt w ogłoszeniu mówiący o terminie i miejscu składania ofert zostaje zmieniony:

Z: Uczestnik postępowania składa ofertę w terminie do 20 listopada 2023 roku do godziny 14:00.

Na: Uczestnik postępowania składa ofertę w terminie do 21 listopada 2023 roku do godziny 14:00.

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Dane Wydzierżawiającego:

Wydzierżawiającym jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (dalej ZOZŻ), ul. Dworcowa 19 pok. 102 70-206 Szczecin, NIP 852 108 97 97

Informacje prawne:

 1. ZOZŻ jest podmiotem prawa prywatnego. Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) (dalej PZP), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z późn. zm) (dalej UGN) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108). Jednakże celem zagwarantowania przejrzystości i poprawności prawej postępowania, niektóre przepisy w/w aktów prawnych stosuje się wprost.
 2. Postępowanie przeprowadza się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowa- nia uczestników, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości a prowadzi się je w języku polskim.
 3. Wydzierżawiający oświadcza, iż czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 4. Wydzierżawiający może odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 5. Dzierżawca ponosi wszystkie koszty eksploatacyjne związane z dostawą mediów oraz za usługi wywozu odpadów.
 6. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym przez cały okres dzierżawy.
 7. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Dzierżawca podda się egzekucji w zakresie o którym mowa w zdaniu powyżej.
 8. Dzierżawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakres zabezpieczenia zostanie określony w treści umowy.
 9. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 8 powyżej Dzierżawca wniesie najpóźniej w chwili podpisywania umowy w:
 • pieniądzu;
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

10. Wysokość zabezpieczenia określona będzie w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu dzierżawy brutto.

Opis przedmiotu postępowania:

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lipowej 5, oznaczonej jako działka 20/4, wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami, w tym w szczególności budynkiem hotelowym z restauracją o powierzchni całkowitej 1035,4 m2 z przeznaczeniem na działalność hotelowo-gastronomiczną, która posiada księgę wieczysta numer KW.: SZ1S/000094085/6.
 2. Nieruchomość posiada dostęp do podstawowych mediów, tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Okres dzierżawy:

 1. Okres dzierżawy rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2024 roku i trwać będzie co najmniej przez 5 kolejnych lat, tj. do dnia 31 grudnia 2028 roku z możliwością przedłużenia na kolejnych 5 lat.
 2. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu trwania stosunku dzierżawy, z zastrzeżeniem, iż sam czas trwania dzierżawy nie może być krótszy niż 2 pełne lata.
 3. Kwestia długości trwania dzierżawy może być przedmiotem negocjacji z komisją Wydzierżawiającego, który dla 3 najlepszych ofert dopuszcza negocjacje czasu dzierżawy przed decyzją o wyborze.

Minimalny czynsz dzierżawy, warunki oraz dokumenty wymagane w treści oferty

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż minimalna stawka miesięczna czynszu dzierżawy nie może być niższa niż 20.000,00 PLN + 23% VAT.
 2. W umowie z dzierżawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności corocznej waloryzacji stawki czynszu o wskaźnik inflacji GUS.
 3. Uczestnik postępowania powinien złożyć ofertę na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W przypadku gdy reprezentacja oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych,, wraz z ofertą należy przed- łożyć dokument umocowania, uprawniający pełnomocnika do złożenia oferty w postępowaniu.
 5. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Najemca musi posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności restauracyjnej lub gastronomicznej lub cateringowej lub eventowej. Mile widziane doświadczenie w działalności hotelarskiej lub dysponowanie personelem z takim doświadczeniem.
 7. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość, po uprzednim ustaleniu z wydzierżawiającym, bezpłatnego korzystania z restauracji Jachtowa na potrzeby sejmiku, zebrań i spotkań żeglarskich, nie częściej niż 2 razy rocznie.

Kryteria oceny ofert:

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż uczestnik postępowania może zdobyć maksymalnie 100 pkt w ramach oceny oferty.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego stanowi 80% kryterium oceny ofert.
 3. Ocena kryterium ceny będzie liczona wg wzoru: Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium Gdzie: Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę
 4. Określona przez uczestnika oferta żeglarska i turystyczna stanowi 20% kryterium oceny ofert.
 5. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch uczestników postępowania równej liczby punktów, Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnych negocjacji celem wyłonienia zwycięskiej oferty.
 6. Wydzierżawiający przeprowadzi negocjacje ofert z trzema najlepszymi oferentami.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Uczestnik postępowania składa ofertę w terminie do 20 listopada 2023 roku do godziny 14:00.
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA W POSTĘPOWANIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI JACHTOWA” lub przesłana w w.w. terminie mailem na adres: biuro@zozz.org

 1. Miejscem składania ofert jest biuro Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
 2. Zamawiający nie określa formularza ofertowego. Złożona oferta powinna zawierać: dokładne dane teleadresowe/rejestrowe oferenta, wraz z numerem NIP i danymi kontaktowymi osoby upoważnionej do złożenia oferty oraz jej negocjacji; wskazanie oferowanego czynszu netto i brutto za jeden miesiąc, opis posiadanego doświadczenia w prowadzeniu działalności wymienianej w pkt V.5. Opis proponowanej oferty żeglarskiej i turystycznej dla żeglarzy, turystów i mieszkańców, wraz ze wskazaniem danych ilościowych w ofercie (np. ilość gotowego do wypożyczenia sprzętu), miesiącami ich oferowania i zakładanej liczbie uczestników.

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy postępowania mogą (w zakresie pytań dotyczących treści niniejszego ogłoszenia) kontaktować się z reprezentantem ZOZŻ za pomocą poczty elektronicznej lub pod wskazanym numerem telefonu.

Osobami kontaktowymi po stronie Wydzierżawiającego są:

Pan Piotr Maras – Sekretarz ZoZŻ

email: pmaras@zozz.org

tel: +48 600 891 571

Powiązane artykuły

Leave a Comment